Bayestree team
Bayestree team
Bayestree team
Bayestree team

Meet the BayesAPEs

Ajith Venkatesh
Ajith Venkatesh
Avijit Biswas
Avijit Biswas
Co-founder and CEO
Ayyappa Gollu
Ayyappa Gollu
Bhavna Sharma
Bhavna Sharma
Bipin Shakya
Bipin Shakya
Danish Khan Ayub
Danish Khan Ayub
Devi Vyshnavi Busetti
Devi Vyshnavi Busetti
Ganesh Pai
Ganesh Pai
Girish Koppar
Girish Koppar
Co-founder and COO
Jackie Jaishankar
Jackie Jaishankar
Jatin Puri
Jatin Puri
Kishore Reddy Konda
Kishore Reddy Konda
Likitha Maddirala
Likhitha Maddirala
Partha Pratim Ghosh
Partha Pratim Ghosh
Co-founder and Chief Scientist
Prashanth Rai
Prashanth Rai
Rajath Alva
Rajath Alva
Ravi Sathyanarayana
Ravi Sathyanarayana
Sameer Gupta
Sameer Gupta
Saurabh Bajpai
Saurabh Bajpai
Soma Ghosh
Soma Ghosh
Soumya Das Bhaumik
Soumya Das Bhaumik
Srinivas Adimulam
Srinivas Adimulam
Sunkari Madhu
Sunkari Madhu
Vijay Giri
Vijay Giri

Join the BayesAPEs